Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 20210 với tổng 1.280 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường thấp nhất là 18 điểm.