Trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQGHN năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội có 100 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên có 300 chỉ tiêu; nhóm ngành sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí có 220 chi tiêu và 230 chỉ tiêu dành cho nhóm ngành Khoa học Giáo dục.