Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Thông Tin năm 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Trường Sĩ quan Thông tin - Hệ Quân sự là 395 chỉ tiêu. Trong đó, Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc là 257 chỉ tiêu, Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam là 138 chỉ tiêu.