Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Thông Tin năm 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Trường Sĩ quan Thông tin - Hệ Quân sự là 421 chỉ tiêu. Trong đó, Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc là 274 chỉ tiêu, Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam là 147 chỉ tiêu.