Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan chính Trị năm 2022

Trường sĩ quan chính trị năm 2022 tuyển thí sinh trong cả nước với 721 chỉ tiêu Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Trong đó, trường tuyển 469 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc và 252 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.