Trường Học Viện Ngoại Giao năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Ngoại giao năm 2020

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2020 của Học viện Ngoại giao là 500. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 của Học viện Ngoại giao là 20 điểm.