Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2020

Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh của trường Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2020 là 3.080, trong đó cơ sở đào tạo phía Bắc tuyển 2.235 thí sinh.