Trường Đại Học Trưng Vương năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Trưng Vương năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh 5 ngành (Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Luật kinh tế, Điều dưỡng) với 03 phương thức tuyển sinh.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này