Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2021 có 1795 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trường Đại học Ngoại Ngữ-ĐH Đà Nẵng năm 2021 từ 15 đến 17 điểm tùy từng ngành đào tạo.