Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp năm 2021

Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020 tuyển 4868 chỉ tiêu trong đó tại cơ sở Hà Nội tuyển 3.391 chỉ tiêu. Năm 2021, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường thấp nhất là 16 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này