Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Dầu khí Việt Nam năm 2021

Đại học Dầu khí Việt Nam công bố thông tin tuyển sinh năm 2021 với 100 chỉ tiêu đại học chính quy cho 03 ngành đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường Đại học Dầu Khí Việt Nam năm 2021 là 15 điểm.