Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học công nghiệp TPHCM năm 2021

Năm 2021, trường Đại học công nghiệp TPHCM sử dụng 4 phương thức tuyển sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là 18.5 điểm với các ngành đại trà, 17.5 điểm đối với ngành CLC. Còn đối với phân hiệu Quảng Ngãi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành là 16 điểm.