Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021

Chỉ tiêu đào tạo năm 2021 vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân là 500. Trong đó, đại bàn tuyển sinh 6 có số lượng tuyển nhiều nhất là 150 chỉ tiêu.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này